MMI MiljöMätinstrument AB
StartKontaktArtiklarOm oss

Information om marknära ozon

Tillbaka

Marknära ozon bildas bland annat genom reaktioner mellan olika kemiska föreningar (luftföroreningar) och solens UV-ljus. Ozon bildas även vid kopiatorer, faxar och laserskrivare. Nyare forskarrön har visat att den ökande mängden marknära ozon reagerar tillsammans med flyktiga organiska föreningar och bildar allergena ämnen som till exempel formaldehyd. Ozon är allergiframkallande och ger besvär i lungorna.

Ozon används inom industrin för bland annat vattenrening, blekning av cellulosa och för neutralisering av vissa skadliga ämnen (VOC). Ozon inom vissa koncentrationer används även inom livsmedelsindustrin för att ta bort bakterier och virus.

Ozon har omkring 15 minuters halveringstid för öppna ytor, men kan ha flera timmars halveringstid i stängda utrymmen. Halveringstiden ökar vid lägre temperatur och vid låg fuktighet (RH).

Ozon är omkring 50 % tyngre än luft och tenderar därför att sjunka till golvet men upplöses inte om det inte finns luftcirkulation.

Praktiskt taget alla ozonmätare är även känsliga för andra gaser som klorgasblandningar (som ClO2) och kväveblandningar (som NO2). För många instrument liknar dessa gaser ozon.

Gränsvärden

Det hygieniska gränsvärdet för ozon är enligt AFS 2005:17, Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar:

  • 0,1 ppm nivågränsvärde (gäller exponering under en arbetsdag, dvs 8 timmar)
  • 0,3 ppm takgränsvärde (gäller under en referensperiod av 15 minuter).

Tillbaka